top of page

หนังสือที่เล่าเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของฆราวาส วิปัสสนาจารย์หญิง ผู้ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการภาวนาจาก “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี” ซึ่งภายในเล่มจะมาเปิดเผยเส้นทางลัดและความเร้นลับของจิตและกิเลส ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในหลักการภาวนาที่จุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ตรงตามหัวใจคำสอนในหลักสติปัฏฐาน 4 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน จนเข้าถึงมรรคผลอย่างรวดเร็ว เพราะตีตรงมาที่การทำลายสังขารกองใหญ่ ทำให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสอย่างมหาศาล และมีศิษย์มากมายหลายสาขาที่ได้พิสูจน์ทางจนได้เห็นธรรม และเข้าถึงธรรมขั้นสูงด้วยวิธีการปฏิบัติ ที่ตีตรงสู่เป้าหมายด้วยการเพ่งดูจิตตรงตัว ไม่ใช่ดูแค่อาการของจิต ทำให้พบความจริงเกี่ยวกับจิตและกิเลส และเกิดพลังในการขุดรากถอนโคนอาสวะกิเลส เกิดเป็นมรรคผล “เป็นทางลัดตัดตรง...พามุ่งสู่ประตูนิพพาน” อย่างแท้จริง

เตโชวิปัสสนา...เปิดประตูนิพพาน

฿140.00ราคา
    bottom of page