top of page

วัดป่าวงกฎคีรี จ.ขอนแก่น

ตั้งอยู่ในสุดของหมู่บ้านโคกสูง ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา วัดตั้งอยู่บนไหล่เขาภูเม็งเชื่อมต่อจากภูผาแดง ภูมิประเทศเป็นป่าสลับกับผลาญหินลดหลั่นลาดลงมา เชิงเขามีแอ่งน้ำเล็กๆ ตามธรรมชาติ พื้นที่ป่ามีน้ำซึมจากพื้นตลอดทั้งปี ชาวบ้านเรียกแหล่งน้ำนี้ว่า “ดูน” จึงเป็นที่มาของชื่อวัดในครั้งแรก คือ “วัดดูน”

จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา วัดป่าวงกฎคีรี กำเนิดจากพระธุดงค์หลายรูปผ่านมาปักกลดภาวนา อาทิ หลวงปู่มหาโส กัสสโป หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน หลวงปู่สีโห เขมโก หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ เป็นต้น

 

ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2492 – 2497 มีการกำหนดพื้นที่วัด โดยมีหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมามีการจดทะเบียนเป็นทางการในปีพ.ศ. 2549 โดยท่านเจ้าอาวาส พระครู สุทธิชยาภรณ์ และให้ชื่อว่า “วัดป่าวงกฎคีรี”

วัดป่าวงกฎคีรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอมัญจาคีรี มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แกะสลักบนแก่นมะม่วงยักษ์ บริเวณเชิงเขา บนภูเขามีถ้ำเล็ก ถ้ำน้อย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ทางเดินจงกรม และ นั่งภาวนา ของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต ไว้ให้ผู้มีจิตศรัธทาได้กราบสักการะด้วย

bottom of page