top of page

วัดป่าอรัญญวิเวก จ.ขอนแก่น

ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 1 บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีพื้นที่ 30 ไร่ จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2479 เดิมเป็นป่ารกชัฏ พระภิกษุ นาม “พระอ่าง” ได้มาปักกรดบำเพ็ญภาวนาในบริเวณนั้น ต่อมาชาวบ้านมาพบ และเกิดความเลื่อมใส จึงช่วยกันสร้างวัดและตั้งชื่อว่า “วัดป่าอรัญญวิเวก”

 

เนื่องจากบริเวณวัดเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่ง ส่วนชาวบ้าน เรียกว่า วัดป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ  รูปที่ 1 พระอ่าง พ.ศ. 2479 – 2482  รูปที่ 2 พระทุ่ม พ.ศ. 2482 

รูปที่ 3 พระมหาสีทน กาญฺจโน พ.ศ. 2484 – 2497  รูปที่ 4 พระครูวิโรจน์ผดุงศาสน์ พ.ศ. 2497 – 2513  รูปที่ 5 พระเลี้ยง ถิรญาโณ

พ.ศ. 2513 – 2522  รูปที่ 6 พระเฮียง ถิรสํวโร พ.ศ. 2525 – 2526  ปัจจุบันมี พระอธิการศราวุฒิ วิชฺชากโร เป็นเจ้าอาวาส

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 2 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ขนาดหน้าตัก กว้าง 1 เมตร และพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก กว้าง 50 เซนติเมตร จำนวน 2 องค์

bottom of page