top of page
12140128_10153776644416869_5775270565549380191_o.jpg

คอร์สธรรมะสำหรับเด็ก

*ภาพถ่ายธรรมะแคมป์ 5 วัน 4 คืน ที่ จ.สระบุรี

คอร์สธรรมะสำหรับเด็ก

ธรรมะแคมป์ รับเด็กอายุ 8-12 ปี จำนวนที่รับไม่เกิน 30 คน

สอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยครั้งละ 3.30 ชั่วโมง

มีบริการของว่าง และจัดเตรียมห้องให้ผู้ปกครองนั่งรอ

"ในการอบรมนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง
เมื่อจบการอบรมครบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร"

d91922.jpg

"อำนวยการสอนโดย

อาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล"

สอนโดยทีมสอนผู้มีความรักและเข้าใจเด็ก และเป็นผู้ปฏิบัติธรรม

สอนหลักธรรมแบบเดียวกับคอร์สปรกติ เน้นฝึกการมีสติ สมาธิ ฝึกวิธีคิด ความอดทนอดกลั้น การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และการได้อยู่กับธรรมชาติ

 

ผู้ปกครองต้องมารับเด็กด้วยตนเอง โรงเรียนไม่ประสงค์ให้คิดว่า การส่งเด็กมาอยู่ที่ธรรมะแคมป์ เป็นกิจกรรมขั้นเวลายามว่างของเด็ก การมาบำเพ็ญธรรม ถือเป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่าของเด็ก ที่ผู้ปกครองพึ่งให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ปก-1.jpg
 • เพื่อสอนให้เยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิต มองโลกอย่างถูกต้อง

 • เข้าใจปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวัย การพัฒนาวิธีคิด เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญา

 • มิให้เลือกทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดแม้ยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เสมือนทางแยกชีวิต

 • ทำให้สามารถประคองตนเอง ให้ผ่านอุปสรรค์ไปได้ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรม

 • เพื่อนำตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองและผาสุข

โรงเรียนแห่งชีวิตมีวัตถุประสงค์

 • สอนความสำคัญของการมีธรรมเป็นเครื่องนำชีวิต

 • หลักธรรมที่สำคัญๆ ผ่านการเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฏก

 • หลักธรรม การแก้วิบากกรรม

 • การทำบุญให้ถูกวิธี การสร้างบุญบารมี

 • สอนการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ

d91922_b1aa0eef4a5443798058e516c12af99c.webp

โรงเรียนแห่งชีวิตสอนอะไรด้านธรรมะ

โรงเรียนแห่งชีวิตสอนอะไรด้านชีวิตและจริยธรรม

โรงเรียนแห่งชีวิตสอนอะไรด้านชีวิตและจริยธรรม

d91922_8cf647a690b5433f8ce8aa93eb8ce9d7.webp
 • เรื่องศีล การมีหิริโอตับปะ หรือความละอายชั่ว กลัวบาป

 • ความกตัญญูรู้คุณ ต่อบิดามารดา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้มีพระคุณ

 • สอนความรักชาติผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

 • สอนวิชาชีวิตศาสตร์ การควบคุมอารมณ์ การตอบสนองต่อสิ่งยั่วยุทางสังคม

 • การรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายชีวิต การเลือกคบเพื่อน

 • ฝึกความอดทน ฝึกวิธีคิด และ ฝึกการมีสติ ฝึกความวางเฉย

บรรยากาศการอบรมในคอร์ส

คอร์สธรรมะสำหรับเด็ก

bottom of page